തട്ടം സ്ലൈഡ് കുത്തി തലയിലിട്ടാണ് 80-കളിൽ ഞാൻ അവരേ കണ്ടിട്ടുള്ളത് .പല പല നിറങ്ങളിൽ . പിന്നങ്ങോട്ട് കറുപ്പ് മാത്രമായിരുന്നു. ആ കറുപ്പിട്ടു മൂടിയ ഉരുവങ്ങളെ അവരുടെ സമുദായത്തിലെ ആണുങ്ങൾ പുകഴ്ത്തി, അങ്ങനെ അവർ ബഹുമാന്യകളായി. കറുപ്പിൽ മൂടികെട്ടിയ ആ ശരീരത്തിന് കുലീനത്വം എന്ന ഭാണ്ഡം ചാർത്തി കൊടുത്തു ഒപ്പം മതിപ്പും പുണ്യവും. ഏതു സ്ത്രീയാണ് ഇതൊക്കേ ആഗ്രഹിക്കാത്തത് ? “ബഹുമാനത്തിൽ” കെട്ടിയിട്ടു തളച്ചു ഈ പാവം “പുണ്യവതികളെ”.

കഴിഞ്ഞ 20 കൊല്ല കാലയളവിൽ ഇത് വളരെ തന്ത്രപൂർവം മാർകെറ്റ് ചെയ്തെടുത്തു, നമ്മുടെ സ്വന്തം പ്രബുദ്ധ കേരളത്തിൽ. കറുപ്പിൽ മുങ്ങാത്തവരെ നഗ്നകളായി ദോഷം ചാർത്തി – എന്നിട്ട് സ്വയം തിരഞ്ഞെടുത്തതാണ് എന്ന ഒരു കോത പാട്ടും. കണ്ടു നിൽക്കുന്നവരുടെ തലയിൽ കളിമണ്ണ്ല്ലല്ല എന്നു മാത്രം ഇവർ മറന്നു പോയെന്നു തോന്നുന്നു. കേരളത്തിൽ “ഞമ്മന്ടെ” ഐഡന്റിറ്റി പര്‍ദ്ദക്കും മുൻപേ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒന്നാണ്. പിന്നെങ്ങനേ പെട്ടെന്നൊരു കാലത്ത് ഇത് കേരളത്തിൽ “ഞമ്മന്ടെ” ഐഡന്റിറ്റിയുടെ പ്രധാന ചിഹ്നമായി ? ഈ ചിഹ്നത്തിലൂടെ മാത്രമാണോ തന്റെ ഐഡന്റിറ്റി പ്രകടിപ്പിക്കാനാവുക ? ആരെയും താഴ്ത്തി കെട്ടാനോ കൊള്ളിച്ചു പറയാനോ വേണ്ടിയല്ല ഇതെഴുതിയത് …..വിഷമം കൊണ്ട് പറഞ്ഞു പോകുന്നതാണ് . 

താലിയായലും, മിന്നായാലും , പര്‍ദ്ദയായാലും …. സ്ത്രീക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളോ ഈ ചാരിത്രതിന്റെയും അടയാളപെടുത്തലുകളുടെയും വീഴ്പ്പുഭാണ്ടം ?

Advertisements